Prof. Huang

(Prof. Huang You)

EDUCATION:

1994-1997  Zhejiang (Hangzhou) University, Received Ph.D. degree in June, 1997 (with Prof. Yongmin Zhang)

1986-1989  Henan Normal University, Received M. Sc. Degree in June, 1989

1982-1986  Henan Normal University, Received B. Sc. Degree in June, 1986

ACADEMIC CAREER:

2011-               Professor, SKLEOC, Nankai University

2008-2011      Professor,  IEOC, Nankai University

2002-2008      Associate Professor, IEOC, Nankai University

1999-2002      Postdoctoral associate, Osaka University (with Professor Hidenobu  Ohmori and Hatsuo Maeda)

1997-1999      Postdoctoral associate, IEOC, Nankai University (with Professor Ruyu Chen)

1989-1994      Assistant professor and Lecturer, Henan Normal University.